home

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Seidel Consulting
Poznań, Polska

www.seidel-consulting.pl 

 

SPIS TREŚCI

1.                Polityka prywatności

2.                Zgoda

3.                Zgoda na udostępnianie i ujawnianie informacji, w tym dotyczących Międzynarodowego Transferu Danych

4.                Zgoda na elektroniczne zawiadomienia w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa

5.                Rodzaje informacji, jakie możemy zbierać

6.                Użytkownicy Internetu - Pliki Cookie, Adresy IP, informacje zbiorcze

7.                Reklama oparta na zainteresowaniach / Reklama behawioralna online

8.                Dzieci a gromadzenie danych

9.                Informacja dla rodziców/opiekunów - Dodatkowe informacje o prywatności dzieci

10.         Wykorzystywanie danych osobowych przez Seidel Consulting

11.         Zbieranie i wykorzystywanie informacji o klientach

12.         Witryna

13.         Informacje związane z urządzeniami przenośnymi

14.         Promocje marketingowe i reklama

15.         Prześlij - znajomemu i Poleć - znajomemu

16.         Rezygnacja z aktualizacji poczty elektronicznej i oprogramowania na urządzenia przenośne

17.         Udostępnianie danych osobowych

18.         Bezpieczeństwo

19.         Phishing

20.         Magazynowanie, zatrzymywanie i dokładność danych osobowych

21.         Dostęp, kontrola i uaktualnianie informacji na Państwa temat

22.         Informacje kontaktowe

23.         Linki do witryn innych niż Seidel Consulting i do osób trzecich

24.         Media społecznościowe i zaangażowanie online

25.         Zmiany w naszej Polityce Prywatności

 

1. Polityka prywatności

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, jak firma Seidel Consulting i jej podmioty powiązane zbiera, chroni, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe na Państwa temat, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995, oraz z polską ustawą Prawo o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami, zwaną dalej "PODO") .Nasze zasady ochrony prywatności są zgodne z:

 • Dyrektywą o Ochronie Danych Unii Europejskiej oraz Zasadami Programu Bezpieczna Przystań ("Safe Harbor") amerykańskiego Departamentu Handlu dotyczącymi ogłoszenia, wyboru, dalszego przekazywania danych, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i zapewniania prawu skuteczności.
 • Uczciwymi praktykami informacyjnymi ustanowionymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
 • Ramowymi Zasadami Prywatności przyjętymi przez forum Współpracy Gospodarczej Państw Azji i Pacyfiku (APEC)
 • Krajowymi, stanowymi i lokalnymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi w danym kraju (przepisy niektórych krajów wymagają specyficznych dla tych krajów informacji w polityce prywatności).

Firma Seidel Consulting działa jako niezależna firma i niezależnym podmiotem gospodarczym, z siedzibą przy: Sosnowa 25, 62-200 Gniezno, Polska.  

Wszystkie dane osobowe są gromadzone w sposób uczciwy i nieinwazyjny, za Państwa dobrowolną zgodą. Dane Osobowe nie są dostępne dla osób niezwiązanych z realizacją konkretnego celu, dla którego dane te są gromadzone. SEIDEL CONSULTING szanuje prywatność swoich klientów, swoich pracowników, kandydatów do pracy i innych osób odwiedzających nasze strony internetowe, które mogą podawać swoje dane osobowe. Uznajemy potrzebę wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń i zarządzania danymi osobowymi, które Państwo nam przekazują. Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Państwu zrozumieć, jakie rodzaje informacji możemy zbierać, jak te informacje mogą być wykorzystane, oraz komu je możemy udostępnić.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia praktyki firmy Seidel Consulting dotyczące informacji zbieranych przez internet od użytkowników witryny SEIDEL CONSULTING o adresie: http://seidel-consulting.pl/9-informacje/9-polityka-prywarnosci

 

Zgodnie z obowiązującym prawem i naszym zaangażowaniem na rzecz ochrony danych osobowych, opracowaliśmy dla Państwa niniejszą Politykę Prywatności, określającą nasze zasady. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje polityki prywatności i procedur niezależnych własnościowo i operacyjnie firmy Seidel Consulting.  Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności SEIDEL CONSULTING, proszę przeczytać Politykę Prywatności Online na stronie: http://seidel-consulting.pl/9-informacje/9-polityka-prywarnosci

 

2. Zgoda

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich informacji zebranych w imieniu Seidel Consulting w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem dowolnej witryny prowadzonej w imieniu SEIDEL CONSULTING w tym witryny www.seidel-consulting.pl, wraz z wszelkich przyszłych witryn obsługiwanych w imieniu SEIDEL CONSULTING ("Witryny").  Korzystając z Witryn lub biorąc udział w jakimkolwiek programie lub usłudze świadczonej przez SEIDEL CONSULTING, wyrażają Państwo zgodę na praktyki obsługi danych opisane w niniejszej Polityce Prywatności.  Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem SEIDEL CONSULTING pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

PRZEKAZUJĄC DANE OSOBOWE FIRMIE SEIDEL CONSULTING ORAZ/LUB WCHODZĄC NA I KORZYSTAJĄC Z WITRYNY INTERNETOWEJ, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA ZBIERANIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SEIDEL CONSULTING ZGODNIE Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ORAZ WARUNKAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO.

3. Zgoda na udostępnianie i ujawnianie informacji, w tym dotyczących Międzynarodowego Transferu Danych

Niezależnie od zgody na niniejszą Politykę Prywatności oraz Warunki, w tym wszelkie odpowiednie polityki uzupełniające, udzielają Państwo wyraźnej zgody firmie Seidel Consutling na ujawnianie dostarczonych informacji w sposób opisany w niniejszym dokumencie. SEIDEL CONSULTING może udostępniać informacje firmom świadczącym dla niej usługi wsparcia, jak np. firmom obsługującym karty kredytowe, domom wysyłkowym, hostom internetowym, firmom świadczącym wsparcie techniczne, centrom realizacji zamówień lub innym usługodawcom, również w celu wykonania lub analizy transakcji lub operacji biznesowych, ponieważ firmy te mogą potrzebować informacji o użytkowniku, by spełniać swoje funkcje. Firmy te nie są uprawnione do korzystania z informacji udostępnianych przez SEIDEL CONSULTING w jakimkolwiek innym celu, ale SEIDEL CONSULTING nie ma kontroli nad nimi. Zgadzają się Państwo, aby SEIDEL CONSULTING i podmioty, którym SEIDEL CONSULTING udzieli informacji ("Odbiorcy") mogły ujawniać i przykazywać Państwa dane na całym świecie do wszelkich celów związanych z operacjami i programami SEIDEL CONSULTING.

4. Zgoda na elektroniczne zawiadomienia w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Jeśli SEIDEL CONSULTING lub Odbiorca jest zobowiązany do złożenia zawiadomienia o nieautoryzowanym dostępie do niektórych systemów bezpieczeństwa, wyrażają Państwo zgodę na złożenie przez SEIDEL CONSULTING lub Odbiorcę takiego zawiadomienia, gdy SEIDEL CONSULTING lub Odbiorca są do tego zobowiązani lub z ich własnej inicjatywy, poprzez zamieszczenie zawiadomienia na Witrynie lub wysłanie go na jakikolwiek Państwa adres e-mail, jaki posiada SEIDEL CONSULTING lub Odbiorca, według uznania SEIDEL CONSULTING lub Odbiorcy działających w dobrej wierze. Zgodnie z niniejszym dokumentem, zawiadomienie skierowane do Państwa będzie liczyć się jako zawiadomienie do każdego innego użytkownika, w imieniu którego Państwo działają, i zobowiązują się Państwo dostarczyć to zawiadomienie tym użytkownikom.

5. Rodzaje informacji, jakie możemy zbierać

Dane osobowe definiuje się jako wszelkie informacje dotyczące osobowych lub rzeczowych okoliczności zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba to ta, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio za pomocą Numeru Ubezpieczenia Społecznego i / lub Numeru Identyfikacyjnego PESEL (zwane dalej "NUS / NI") lub do jednego lub więcej czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Dane Osobowe obejmują m. in.: nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu domowego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, Numer Ubezpieczenia Społecznego i / lub Numer Identyfikacyjny, informacje finansowe i związane z zatrudnieniem, jakie można znaleźć w życiorysach, podaniach o pracę, dokumentach zawierających weryfikację przeszłości danej osoby, lub referencjach od pracodawcy.

SEIDEL CONSULTING podejmie działania, by utrzymać w tajemnicy Państwa NUS / NI, aby chronić je przed bezprawnym ujawnieniem, oraz by ograniczyć do nich dostęp. SEIDEL CONSULTING nie będzie udostępniać Państwa numerów NUS / NI dla ogółu społeczeństwa, drukować NUS / NI na żadnej karcie, wymagać podania NUS / NI by uzyskać dostęp do jakichkolwiek produktów lub usług, przesyłać Państwa NUS / NI przez internet chyba, że połączenie jest zabezpieczone lub Państwa NUS / NI zostały zaszyfrowane, lub połączenie wymaga podania Państwa NUS / NI, aby uzyskać dostęp do naszej Witryny bez konieczności dodatkowego uwierzytelnienia.

Dane nieosobowe to informacje, które już zostały podane do publicznej wiadomości. Dane kontaktowe firmy uważane są za dane nieosobowe; nie podlegają szczególnej ochronie i mogą być rutynowo udostępniane innym w obrębie lub poza firmą. Informacje kontaktowe firmy obejmują m. in: nazwę firmy, adres siedziby, numer telefonu, i nie są uważane za dane osobowe w niektórych systemach prawnych.

Dane Wrażliwe to informacje, które mogą obejmować m. in płeć danej osoby, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie, przynależność związkową, status weterana, zdrowie fizyczne lub psychiczne, niepełnosprawność, życie płciowe, orientację seksualną, lub działalność przestępczą (lub rzekomo przestępczą), postępowanie karne lub wyroki sądowe. Nigdy nie będziemy zbierać Wrażliwych Danych Osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagane jest to dla celów Akcji Afirmatywnych (Polityki równych szans).

6. Użytkownicy internetu - pliki cookie, adresy IP, informacje zbiorcze

·                     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

·                     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.seidel-consulting.pl z siedzibą pod adresem 62-200 Gniezno, ul. Sosnowa 25.

·                     Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

o          dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

o          tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

o          utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

·                     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

·                     W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

o          „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

o          pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

o          „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

o          „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

o          „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

·                     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

·                     Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

·                     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

·                     Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

7. Reklama Oparta na Zainteresowaniach / Reklama Behawioralna Online

Na niektórych stronach naszej witryny możemy pozwolić zewnętrznym partnerom reklamowym zainstalować narzędzia śledzenia (np. pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci web) w celu zbierania anonimowych informacji nieidentyfikujących użytkowników, dotyczących ich aktywności na tych stronach (np. adres IP użytkownika, odwiedzone strony, pora dnia). Możemy również udostępniać zebrane informacje zewnętrznym partnerom reklamowym. Partnerzy reklamowi mogą korzystać z tych informacji (i podobnych informacji zebranych z innych witryn) dla celów realizacji przyszłych reklam ukierunkowanych na użytkownika, kiedy odwiedzi strony inne niż SEIDEL CONSULTING w obrębie ich sieci. Praktyka ta jest powszechnie określany jako "reklama oparta na zainteresowaniach" albo "reklama behawioralna online".

Użytkownicy mogą zidentyfikować strony naszej witryny zbierające informacje, które mogą być wykorzystywane przez partnerów reklamowych dla celów reklamy opartej na zainteresowaniach, dzięki linkowi do AdChoices na tych stronach.

Rezygnacja (na stronach witryny). Jeśli nie chcą Państwo, aby przeglądanie takich stron było wykorzystywane do reklamy opartej na zainteresowaniach, mogą Państwo kliknąć na link AdChoices i zrezygnować z takich funkcji stosowanych przez wymienionego na naszej liście partnera(ów) reklamowego(ych). Nawet, jeśli zrezygnują Państwo za pośrednictwem tego serwisu, nadal możemy zbierać informacje (nieidentyfikujące osobowo) dotyczące Państwa aktywności na stronie i wykorzystywać je dla celów reklamy opartej na zainteresowaniach, jak stanowi niniejsza polityka prywatności. 

Rezygnacja (w przypadku reklam). Reklamy na niezależnych stronach, które zawierają link AdChoices oraz łącze do niniejszej polityki prywatności, mogły być skierowane do Państwa na podstawie anonimowej informacji (nieidentyfikującej osobowo) zebranej przez partnerów reklamowych w jakimś okresie z różnych stron internetowych. Reklamy te zawierają mechanizm rezygnacji z możliwości stosowania tych informacji dla celów reklamy opartej na zainteresowaniach przez partnerów reklamowych.  Nawet jeśli zrezygnują Państwo za pośrednictwem tego serwisu, nadal możemy zbierać i wykorzystywać informacje z reklam dla celów reklamy nie opartej na zainteresowaniach, np. aby określić skuteczność tych reklam.

8. Dzieci a gromadzenie danych

SEIDEL CONSULTING przestrzega Federalnych Standardów Ochrony Prywatności określonych w amerykańskiej Ustawie o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie (the Children's Online Privacy Protection Act “COPPA”).  Bezpieczeństwo dzieci nie jest nam obojętne. SEIDEL CONSULTING nie zezwoli świadomie dzieciom poniżej 13 roku życia na przekazywanie żadnych danych osobowych, pozwalających je zidentyfikować.  Dzieci poniżej 13 lat są zobowiązane do uzyskania wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna przed przekazaniem nam jakichkolwiek Danych Osobowych na swój temat (takich jak ich nazwiska, adresy e-mail i numer telefonu) za pośrednictwem Internetu.  Jeśli dziecko przekazało nam informacje identyfikujące je bez zgody rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun tego dziecka powinien natychmiast skontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dołożymy wszelkich starań, aby szybko usunąć dane osobowe dziecka z naszych serwerów.

 

 

9. Informacja dla rodziców / opiekunów - Dodatkowe informacje o prywatności dzieci

Zachowanie prywatności dzieci jest ważne dla firmy SEIDEL CONSULTING. Dlatego też podejmujemy dodatkowe starania, aby pomóc dzieciom chronić ich prywatność w internecie np. nie prosząc je o ujawnienie większej ilości danych osobowych, niż jest to niezbędne do aktywności na naszej stronie, oraz zachęcając je do korzystania z pseudonimów zamiast prawdziwych imion i nazwisk.

Firmie SEIDEL CONSULTING zależy na tym, by chronić Państwa prywatność i korzystać z udostępnionych nam danych osobowych z troską i szacunkiem. Niniejsze Oświadczenie o Prywatności Dzieci ma na celu opowiedzieć na Państwa pytania o naszą politykę prywatności w stosunku do dzieci poniżej 13 roku życia.  SEIDEL CONSULTING uznaje potrzebę zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia prywatności, gdy dzieci odwiedzają naszą witrynę: www.seidel-consulitng.pl.

Ustawa o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie ("COPPA") wymaga od nas poinformowania rodziców i prawnych opiekunów o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe dzieci poniżej 13 roku życia, oraz uzyskania zgody rodziców i opiekunów na korzystanie przez dzieci poniżej 13 roku życia z niektórych funkcji naszej strony.  Ponadto, gdy używamy terminu "rodzic", mamy na myśli również prawnych opiekunów.

Dzieci mogą korzystać z wielu naszych funkcji bez podawania danych osobowych, pozwalających je zidentyfikować. Jednak aby umożliwić im udział w niektórych naszych interaktywnych funkcjach, możemy poprosić dzieci o przekazanie nam identyfikujących je danych. Mogą one zawierać imię dziecka oraz adresy e-mail dziecka i rodzica. Używamy adresu e-mail dziecka, by odpowiedzieć na zgłoszenie do udziału w jakiejś czynności (np. udziału w konkursie lub loterii; odpowiadamy na ich pytania, umożliwiamy subskrypcję newslettera). Używamy adresów e-mail rodziców, by uzyskać ich zgodę lub powiadomić ich o aktywności dziecka w internecie, oraz umożliwiamy im wycofanie subskrypcji newslettera dla dziecka lub wyrejestrowanie dziecka z innej podobnej usługi.

Nie udostępniamy informacji identyfikujących dzieci osobom trzecim nie związanym niniejszą Polityką Prywatności. Czasami korzystamy z usług pośredników lub wykonawców w organizowaniu konkursów czy loterii, wysyłaniu nagród do zwycięzców lub w obsłudze klienta związanej z działalnością naszej witryny. W takich przypadkach wymagamy od pośrednika lub wykonawcy, by zachował informacje w tajemnicy i używał je tylko do wykonania określonych usług.

W każdej chwili rodzice mogą odmówić zgody na przekazanie przez dziecko dodatkowych danych osobowych oraz zażądać usunięcia wszystkich zebranych danych osobowych z naszej bazy danych.

Będziemy powiadamiać rodziców pocztą elektroniczną o wszelkich istotnych zmianach dotyczących sposobu, w jaki zamierzamy zbierać, wykorzystywać i / lub udostępniać dane osobowe ich dziecka. Należy pamiętać, że rodzice powinni stale aktualizować swoje dane osobowe i dawać swój aktualny adres email.

Jeśli chcą Państwo mieć wgląd w jakiekolwiek dane identyfikujące osobowo uzyskane od dziecka za pośrednictwem internetu, zażądać, by zostały one usunięte oraz / lub nie były dalej gromadzone ani wykorzystywane, lub jeśli mają Państwo pytania dotyczące zasad korzystania z tych informacji, mogą skontaktować się Państwo z naszą firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub poczty tradycyjnej pod adresem: Seidel Consulting, Sosnowa 25, 62-200 Gniezno, Polska.

 

 

10. Wykorzystywanie danych przez SEIDEL CONSULTING

Korzystamy z Państwa danych osobowych, by usprawnić świadczenie żądanych od nas usług. Dostosowaliśmy swoją Politykę Prywatności, aby odpowiednio informować o korzystaniu z Państwa Danych Osobowych.

11. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych klientów


Możemy zbierać niektóre Informacje Identyfikujące Osobowo, w tym m.in. imię i nazwisko i/lub pseudonim, data urodzenia, e-mail i/lub adres domowy, a także wszelkie inne informacje, które pozwoliłyby zidentyfikować lub skontaktować się z Państwem, a także informacje o osobistych preferencjach produktowych, odpowiedziach ankietowych oraz aktywności w internecie, jeśli to Państwa dotyczy.

Możemy zbierać Dane Osobowe z jednego z kilku możliwych powodów:

 • aby zarządzać Państwa udziałem w konkursie lub loterii, lub do innych celów podanych na formularzu zgłoszeniowym, co pozwoli nam informować Państwa o ewentualnej wygranej nagrodzie;
 • abyśmy mogli wysłać konkretne informacje lub materiały, o które Państwo prosili, jak np. kupony, newslettery i inne;
 • aby odpowiadać na wiadomości e-mail, prośby lub zapytania;
 • aby udoskonalać naszą witrynę i usługi, lub aby dostosować je do Państwa.

Możemy również łączyć te informacje z innymi ogólnie dostępnymi informacjami aby zidentyfikować preferencje lub zainteresowania naszych gości. 


Mogą Państwo nie zezwolić na wykorzystywanie przez nas Informacji Identyfikujących Osobowo dla celów marketingu bezpośredniego sygnalizując swoje preferencje w chwili udzielania informacji, odpowiadając odpowiednio na e-mail o promocji lub kontaktując się z naszą Firmą:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania materiałów marketingowych, możemy również wykorzystać Dane Osobowe w celu promowania i sprzedaży dodatkowych towarów, usług i ofert specjalnych od nas i / lub podmiotów powiązanych. W innych wypadkach nie udzielamy informacji na Państwa temat osobom trzecim dla celów marketingowych. W każdej chwili można zrezygnować z kontaktu z firmą SEIDEL CONSULTING w przyszłości poprzez wypisanie się z naszej listy kontaktów lub kontaktując się z naszą Firmą pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czasami korzystamy ze zgromadzonych informacji nie identyfikujących użytkowników by poprawić wygląd i zawartość naszej witryny i spersonalizować Państwa aktywność w internecie. Możemy wykorzystywać te informacje łącznie (zgrupowane z informacjami od innych użytkowników) by analizować, jak użytkownicy korzystają z witryny, oraz zaoferować im produkty, programy czy usługi. 


Zazwyczaj prosimy o zgodę na wykorzystanie Państwa Danych Osobowych w momencie ich zbierania. Rodzaj zgody, w tym to, czy jest ona wyraźna czy dorozumiana, w dużej mierze zależy od wrażliwości informacji i racjonalnych oczekiwań jednostki w danych okolicznościach. Użytkownik może wycofać swą zgodę w dowolnym momencie.  Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, proszę skontaktować się z Naszym biurem w sposób opisany poniżej.

 

 

12. Witryna

Witryna www.seidel-consulting.pl jest utrzymywana na serwerze www udostępnionym przez NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie i zarządzanym przez firmę Seidel Consulting z siedzibą w Gnieźnie. Zawartością witryny www.seidel-consulting.pl zarządza Seidel Consulting usprawniający działanie bazy danych i zawartości informacji na stronie. Nazwa domeny seidel-consultinng.pl jest własnością firmy SEIDEL CONSULTING.

 

 

13.  Informacje związane z urządzeniami przenośnymi 

Zbierane przez nas informacje związane ze stosowaniem urządzeń przenośnych

 • Zbierane przez nas dane identyfikujące użytkowników (np. nazwisko, adres e-mail) to tylko te informacje, które Państwo sami nam udostępniają. Na przykład niektóre produkty mogą żądać o tego typu informacji, abyśmy mogli skontaktować się telefonicznie lub e-mailem na Państwa życzenie. To Państwo decydują o tym co, jak, i kiedy chcą udostępnić.
 • Jeżeli korzystają Państwo z produktów, które uwzględniają lokalizację, mogą Państwo wysyłać do nas informację o swojej lokalizacji. SEIDEL CONSULTING nie przechowuje ani nie wykorzystuje tych informacji w celach innych niż świadczenie żądanej usługi. Przykładowo, produkt na urządzenia przenośne może wykorzystywać dane GPS aby znaleźć w pobliżu restaurację na Państwa żądanie. Funkcje uwzględniające lokalizację są włączane dobrowolnie - to Państwo decydują o korzystaniu z nich i mogą je w każdej chwili wyłączyć.
 • Aplikacje internetowe na urządzenia przenośne mogą wykorzystywać pliki cookie lub sygnały nawigacyjne w sieci web oraz inne sposoby, by dostosować naszą witrynę do Państwa potrzeb. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności w internecie firmy SEIDEL CONSULTING.
 • Niektóre aplikacje mobilne korzystają z Google Analytics (lub podobnego narzędzia), pomagając nam lepiej służyć naszym klientom poprzez udoskonalenie produktów, usług i zmiany w tych aplikacjach mobilnych. Zebrane w ten sposób informacje nie umożliwiają firmie SEIDEL CONSULTING Państwa identyfikacji. Mogą jednak informować nas anonimowo o tym, które usługi i funkcje są najczęściej używane w aplikacji, a także jaki jest typ urządzenia i jego cechy, kraj i język.
 • Korzystanie z usług zewnętrznych, takich jak udostępnianie za pośrednictwem serwisów społecznościowych (np. Facebook i Twitter) jest regulowane przez politykę prywatności tych serwisów. SEIDEL CONSULTING nie przechwyca ani nie przechowuje danych logowania lub innych danych osobowych identyfikujących użytkowników podczas świadczenia usług, jednak informacje zebrane podczas sesji przeglądarki lub pliki cookie mogą być zachowane.

Jak wykorzystujemy informacje związane ze stosowaniem urządzeń przenośnych

 • Używamy tych informacji, by dostosować aplikacje do Państwa indywidualnych potrzeb i usprawnić korzystanie z nich, również przez wprowadzenie nowych produktów, usług i funkcji.  Ponadto używamy informacji o użytkownikach, by zapewnić obsługę klienta oraz by rejestrować i administrować kontami użytkowników, jeśli je posiadają. Ponadto, przekazane nam dane umożliwiają powiadamianie użytkowników o aktualizacjach naszego serwisu.
 • Dane osobowe mogą być również wykorzystane do wykonania usług(i) lub przeprowadzenia żądanych lub autoryzowanych transakcji.

Udostępnianie informacji związanych ze stosowaniem urządzeń przenośnych

 • SEIDEL CONSULTING nie udostępnia zebranych informacji stronom trzecim z następującymi wyjątkami:
 • SEIDEL CONSULTING może przekazać pewne dane osobowe partnerom zewnętrznym, którzy świadczą usługi niezbędne dla Państwa urządzenia przenośnego.
 • Wszystkie wnioski są wysyłane za pośrednictwem sieci operatora komórkowego i operator może mieć do nich dostęp. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy przeczytać politykę prywatności swojego operatora komórkowego.
 • Niektóre produkty i usługi mobilne oraz producenci umożliwiają użytkownikom interakcję i dzielenie się informacjami z innymi. Można np. umieścić na Twitterze lub Facebooku treści strony z aplikacji mobilnej SEIDEL CONSULTING. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy przeczytać politykę prywatności producenta urządzenia przenośnego, produktu lub aplikacji mobilnej.

14. Promocje marketingowe i reklama

Jeśli uczestniczą Państwo w promocjach reklamowych i marketingowych, przekazane nam informacje będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności specyficzną dla danej promocji, która nie ma zastosowania dla niniejszej Polityki Prywatności.

15. "Prześlij-znajomemu" i "Poleć-znajomemu"

Możesz użyć funkcji polecania (na stronie internetowej, w e-mailu, z banera reklamowego lub innych form komunikacji) by poinformować znajomego o stronie internetowej SEIDEL CONSULTIN. SEIDEL CONSULTING może wykorzystać adresy e-mail podane przy użyciu tej funkcji, by wysłać odbiorcom początkową i następną wiadomość e-mail o konkretnej promocji, produkcie lub usłudze, którą Państwo wskazali jako interesującą dla znajomego.

16. Rezygnacja z aktualizacji poczty elektronicznej i oprogramowania na urządzenia przenośne

Mogą mieć Państwo możliwość zadecydowania o tym, czy otrzymywać wiadomości e-mail i na urządzenia przenośne z firmy SEIDEL CONSULTING. SEIDEL CONSULTING będzie wysyłał e-maile lub alerty na urządzenia mobilne tylko wtedy, gdy zdecydują się Państwo je otrzymywać. Jeśli zdecydują się Państwo otrzymywać e-maile i alerty, SEIDEL CONSULTING będzie od czasu do czasu wysyłał aktualizacje związane z nowymi dodatkami do strony internetowej, a także oferty specjalne i promocje, z których można skorzystać. Jeśli w jakimkolwiek momencie zdecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać tego typu wiadomości z SEIDEL CONSULTING, mogą Państwo z nich zrezygnować klikając w link "unsubscribe" (wyrejestruj) na dole każdej wiadomości od SEIDEL CONSULTING lub zaktualizować preferencje kontaktowe dla swojego konta. W przypadku marketingu mobilnego, można zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w odbieranych wiadomościach tekstowych lub kontaktując się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

17. Udostępnianie danych osobowych

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, SEIDEL CONSULTING nie ujawni Danych Osobowych osobom trzecim, chyba, że składają Państwo wniosek lub zgodę na ich ujawnienie, lub ich ujawnienie jest wymagane lub dopuszczone przez prawo.

Nie sprzedajemy tych informacji osobom trzecim. Możemy udostępniać te informacje pośrednikom, podmiotom powiązanym lub usługodawcom, którzy działają w imieniu SEIDEL CONSULTING w związku z jej działalnością, lub do dalszego przetwarzania danych zgodnie z przeznaczeniem, dla którego te dane zostały pierwotnie zebrane, np. w celu utrzymania bezpiecznych baz danych przez firmy zewnętrzne lub wysłania nagród w związku z konkursem lub loterią. Wymagamy od naszych pośredników, partnerów i usługodawców podpisania zobowiązania do zachowania poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych przechowywanych w imieniu SEIDEL CONSULTING i nieużywania ich do celów innych niż ten, dla którego dane te zostały zebrane. Wymagamy również od usługodawców zewnętrznych ochrony ujawnianych przez nas Danych Osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zapisami o ochronie prywatności i ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. SEIDEL CONSULTING może również udostępniać dane statystyczne lub demograficzne w formie zbiorczej usługodawcom dla celów marketingowych i badawczych. Te informacje zbiorcze nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących użytkowników.

Mimo, że dokładamy wszelkich starań, by chronić prywatność użytkownika, możemy być zmuszeni ujawnić Dane Identyfikujące użytkownika w pewnych określonych okolicznościach, w szczególności: stosując się do postępowania sądowego, nakazu sądowego, wezwania do sądu lub postępując w inny sposób wymagany przez prawo, realizując naszą politykę lub wykonując umowy, egzekwując należne nam kwoty, chroniąc użytkowników naszych stron i nasze strony internetowe przed nieuczciwymi lub obraźliwymi praktykami, chroniąc prawa i mienie SEIDEL CONSULTING (w tym m.in. w przypadku upadłości, fuzji, przejęcia, lub przekazania kontroli lub majątku lub innego przedsięwzięcia z udziałem SEIDEL CONSULTING, lub jakąkolwiek działalność lub majątek SEIDEL CONSULTING, w sytuacjach kryzysowych gdy zagrożone jest bezpieczeństwo wg uznania SEIDEL CONSULTING, lub w innych sytuacjach wymagających ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Podawane nam Dane Identyfikujące użytkownika są traktowane jako majątek firmy i mogą stać się częścią przekazywanych aktywów, jeśli SEIDEL CONSULTING lub którakolwiek ze spółek zależnych lub powiązanych lub jakakolwiek część ich aktywów zostanie nabyta przez stronę trzecią. Ponadto logi serwera mogą zostać okresowo poddane przeglądowi dla celów bezpieczeństwa, na przykład w celu wykrycia nieautoryzowanej aktywności na stronie internetowej. W takich przypadkach dane dziennika serwera zawierające adresy IP zostaną udostępnione organom ścigania w celu identyfikacji użytkowników w dochodzeniu w sprawie niedozwolonych działań.

18. Bezpieczeństwo

Staramy się chronić Dane Osobowe stosując fizyczne, elektroniczne lub proceduralne środki bezpieczeństwa, odpowiednie do wrażliwości informacji w naszym posiadaniu. Środki te obejmują zabezpieczenia chroniące Dane Osobowe przed utratą lub kradzieżą, a także nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem i modyfikacją.

Chronimy Państwa Dane Osobowe w internecie za pomocą standardowo stosowanych praktyk. Chociaż "gwarantowane bezpieczeństwo" nie istnieje ani w internecie, ani poza nim, dokładamy ekonomicznie uzasadnionych starań, aby gromadzenie i bezpieczeństwo tych informacji było zgodne z naszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa. Dbamy o fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia (w zależności od potrzeb) by chronić Państwa Dane Osobowe.

Obecnie nasza witryna stosuje wiele różnych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę Danych Osobowych użytkowników zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz SEIDEL CONSULTING, łącznie z mechanizmem szyfrowania (np. Secure Socket Layers - SSL), ochroną hasłem, i innymi środkami bezpieczeństwa, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do danych identyfikujących użytkowników.  Pomaga to zachować poufność, prywatność i integralność transakcji oraz chronić informacje poufne- takie jak numery kart kredytowych, formularze online i dane finansowe przed utratą, niedozwolonym wykorzystaniem, przechwyceniem i włamaniem.

19. Phishing

Kradzież tożsamości i praktyka znana obecnie jako "phishing" jest sprawą wielkiej troski dla SEIDEL CONSULTING. Dlatego ochrona informacji i zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości jest dla nas priorytetem. Nigdy nie żądamy i nie będziemy żądać od Państwa informacji o karcie kredytowej, identyfikatora konta, hasła logowania, numeru Ubezpieczenia Społecznego czy numeru PESEL w niezabezpieczonej lub wysłanej z naszej inicjatywy wiadomości e-mail lub rozmowie telefonicznej. Więcej informacji na temat phishingu znajduje się na stronie Federalnej Komisji Handlu.

20. Magazynowanie, zatrzymywanie i dokładność danych osobowych

SEIDEL CONSULTING zapewnia, że Dane Osobowe są chronione przed utratą, dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją, ujawnieniem lub innym niewłaściwym wykorzystaniem. Podjęto należyte kroki, aby zapobiec nieautoryzowanemu wykorzystaniu lub ujawnieniu Państwa Danych Osobowych.

SEIDEL CONSULTING zachowa Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu (ów), dla którego zostały zebrane, oraz by przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. 

Dokładamy należnych starań, aby Państwa Dane Osobowe były dokładne, aktualne, kompletne, odpowiednie i niewprowadzające w błąd.

21. Dostęp, kontrola i uaktualnianie informacji na Państwa temat

Chcemy mieć pewność, że w naszych rejestrach mamy tylko najbardziej dokładne i aktualne Dane Osobowe.  Dlatego jeśli uważają Państwo, że Państwa Dane Osobowe powinny być uaktualnione, mogą Państwo wysłać do nas e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. aktualizujacego dane kontaktowe.  Można w dowolnym momencie usunąć swoje nazwisko, numery telefonów, adresy pocztowe i adresy e-mail z list, których używamy do wysyłania powiadomień czy aktualizacji i zrezygnować z otrzymywania od nas korespondencji przez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

By chronić Państwa prywatność, podejmiemy odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem dostępu lub wprowadzaniem zmian.

 

 

22. Informacje kontaktowe

Aby uzyskać dostęp, modyfikować lub usunąć swoje Dane Osobowe należy skontaktować się z firmą SEIDEL CONSULTING pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: SEIDEL CONSULTING, ul.Sosnowa 25, 62-200 Gniezno.

23. Linki do witryn innych niż SEIDEL CONSULTING i do osób trzecich

Należy pamiętać, że dla Państwa wygody i informacji witryny SEIDEL CONSULTING mogą zawierać linki do innych stron internetowych.  SEIDEL CONSULTING nie kontroluje tych witryn ani ich praktyk dotyczących ochrony danych osobowych, które mogą być inne niż www.seidel-consulting.pl.  Polityka Prywatności SEIDEL CONSULTING nie może mieć i nie ma zastosowania dla zewnętrznych stron internetowych. SEIDEL CONSULTING nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń odnośnie stron internetowych osób trzecich.  Dane osobowe przekazane przez Państwo niepowiązanym stronom trzecim nie są objęte polityką prywatności SEIDEL CONSULTING.  Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej firmy lub witryny przed wysłaniem swoich Danych Osobowych.  Niektóre osoby trzecie mogą udostępniać swoje dane osobowe SEIDEL CONSULTING; takie udostępnienie jest regulowane przez politykę prywatności tej strony trzeciej.

 

24. Media społecznościowe i zaangażowanie online

SEIDEL CONSULTING wykorzystuje wiele nowych technologii i opcji mediów społecznościowych w swojej komunikacji i interakcji z konsumentami. Strony te i aplikacje obejmują popularne sieci społecznościowe i serwisy medialne, społeczności otwartego oprogramowania (tzw. open source) i inne. Aby lepiej angażować społeczeństwo w ciągły dialog, SEIDEL CONSULTING może wykorzystywać kilka zewnętrznych platform, w tym Facebook, Twitter czy YouTube.  Zewnętrzne Serwisy Internetowe i Aplikacje (ZSIA) są oparte na technologiach internetowych, które nie są wyłącznie obsługiwane czy kontrolowane przez SEIDEL CONSULTING.  Podczas interakcji z SEIDEL CONSULTING na tych stronach, mogą Państwo ujawnić pewne dane osobowe SEIDEL CONSULTING lub osobom trzecim. SEIDEL CONSULTING nie będzie korzystać, udostępniać lub zachowywać Państwa danych osobowych z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te używane są przez pracownika SEIDEL CONSULTING, by odpowiedzieć na Państwa konkretną wiadomość lub prośbę.

25. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

SEIDEL CONSULTING będzie okresowo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Kiedy SEIDEL CONSULTING wprowadzi zmiany do niniejszej Polityki Prywatności, zmieni również datę "Ostatniej Aktualizacji" na końcu Polityki Prywatności SEIDEL CONSULTING. Jeżeli niniejsza Polityka Prywatności zostanie zmieniona w sposób istotny, SEIDEL CONSULTING poinformuje Państwa drogą e-mailową, bądź poprzez zawiadomienie dostępne na naszej stronie internetowej. SEIDEL CONSULTING zachęca do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności aby wiedzieć, jak SEIDEL CONSULTING chroni Państwa informacje oraz jakie wprowadzono zmiany w Polityce Prywatności.  Państwa dalsze korzystanie ze strony po opublikowaniu poprawionej wersji Polityki Prywatności będzie stanowić Państwa zgodę na związanie tymi zmianami.  Niniejsza Polityka Prywatności jest częścią Warunków regulujących różne strony internetowe i programy lub usługi obsługiwane lub zarządzane w imieniu SEIDEL CONSULTING. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Polityki Prywatności wywierają skutek natychmiastowy po ich opublikowaniu przez SEIDEL CONSULTING.

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 14-01-13